عرق برگ گردو

نام فارسي گياه:برگ درخت گردو

نام انگليسي:walnut       

نام علمي:juglans regial

خواص درماني:   كم و بيش در درمان بيماري سل و ديابت اثر مفيد ظاهر مي كند. در طب عوام از برگ درخت گردو بعنوان تصفيه كننده خون و رفع نزله هاي مزمن دستگاه هضم استفاده مي شود.

منابع :
كتاب گياهان دارويي، دكتر علي زرگري، جلد چهارم صفحات464 و 462